Privacy

Beste leden,

Als professionele organisatie heeft Speeltuin Nieuw Leven afgelopen tijd diverse maatregelen getroffen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zo zijn bepaalde interne protocollen en procedures herzien en hebben wij onze Privacyverklaring aangepast.
Onze nieuwe Privacyverklaring vind u hieronder.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) www.speeltuinnieuwleven.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of (reeks) activiteit(en) of anderszins een product of dienst bestelt
(c) lid wordt; of uw (minderjarige) kind(eren) lid wordt
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 Wij verzamelen daarbij (mogelijk)de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, IBAN.
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons, via voorzitter@speeltuinnieuwleven.nl
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Speeltuin Nieuw Leven

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden na overeenstemming door middel van een verwerkingsovereenkomst.

4.2 Gebruik van foto en video/film
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren, op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen