HHReglement

Bindend huishoudelijk reglement speeltuin vereniging Nieuw Leven Spaarndam.

Oprichtingsakte Speeltuin Nieuw Leven

Opvolging
Bestuursleden worden aangesteld voor een maximum periode van 3 jaar.
De maximale termijn voor bestuurders van 3 jaar mag alleen overschreden worden na stemming en goedkeuring van de algemene leden vergadering.

Bestuursleden
(Bestuurs)leden kunnen zich alleen verkiesbaar stellen als er nu of in het verleden geen bedrijfsmatige zakelijke binding met de vereniging is geweest.
Bestuursleden mogen geen (betaalde) zakelijke verbindingen namens de vereniging aangaan met bedrijven waar zij op wat voor wijze dan ook zelf bij betrokken zijn.

Commerciële belangen
De speeltuin mag de commerciële belangen van de speeltuin niet uitbesteden aan een bedrijf dan wel een eigen bedrijf oprichten (in welke vorm dan ook) om voor of namens de speeltuin commerciële doelen te behalen.

Leden
Gezinslid: een lid voor onbepaalde tijd met alle rechten zoals genoemd in de statuten inclusief stemrecht op de algemene leden vergadering
Ondersteunend lid: een lid voor bepaalde tijd (tot maximaal 31 december van het lopende jaar)
Ondersteunend lid heeft geen stemrecht op de algemene leden vergadering, verder zijn de rechten het zelfde al een gezinslid
Lid van verdienste:  lid voor bepaalde tijd zolang als er “verdienste” voor de speeltuin is heeft dit lid dezelfde rechten als een ondersteunend lid.
Een lid van verdienste wordt voorgedragen hiervoor door een bestuurslid.
Door stemming in het bestuur (meerderheid) wordt dit toegekend.
Ere lid: erelidmaatschap blijft levens lang geldig tenzij het erelid zelf een gezinslidmaatschap aan wil gaan.
Een erelid heeft dezelfde rechten als een ondersteunend lid.
Het bestuur draagt een lid voor als ere lid (wegens uitzonderlijke verdienste voor de speeltuin).
De leden van de vereniging stemmen hierover bij de eerstvolgende leden vergadering.